Regulamin serwisu francuski.ang.pl – Szlifuj swój francuski

Właścicielem serwisu ang.pl – Szlifuj swój francuski i podmiotem świadczącym za jego pośrednictwem usługi drogą elektroniczną jest Łukasz Karpiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Lukar.NET Łukasz Karpiński” z siedzibą w Warszawie (02-797), Al. Komisji Edukacji Narodowej 26/U2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 894-241-41-25.

Kontakt z właścicielem serwisu ang.pl – Szlifuj swój francuski możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail redakcja@ang.pl oraz pod numerem telefonu 22 24 111 56

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Łukasz Karpiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Lukar.NET Łukasz Karpiński” z siedzibą w Warszawie (00-837), Al. Komisji Edukacji Narodowej 26/U2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 894-241-41-25,
 2. Ćwiczenie – ćwiczenie dostępne w Serwisie, które pozwala na doskonalenie i sprawdzanie umiejętności językowych w zakresie gramatyki i słownictwa; Ćwiczenia składa się z formularza, po którego wypełnieniu można sprawdzić jego poprawność i uzyskać określony wynik wykonanego Ćwiczenia; wykonanie Ćwiczenia polega na wypełnieniu formularza, który stanowi zawartość Ćwiczenia; w Serwisie dostępnych jest wiele Ćwiczeń, a każde Ćwiczenia poświęcone jest określonemu zagadnieniu z zakresu gramatyki i słownictwa,
 3. Forum – forum internetowe Serwisu, w ramach którego Użytkownicy Zarejestrowani mogą prowadzić dyskusję poprzez publikowanie wpisów w ramach poszczególnych tematów pogrupowanych w kategorie,
 4. Konto – zbiór zasobów teleinformatycznych utworzonych dla Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://francuski.ang.pl/regulamin,
 6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://francuski.ang.pl, którego właścicielem jest Administrator,
 7. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu,
 8. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, którzy założył Konto w Serwisie,
§ 2
Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest samodzielne doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w zakresie, w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
 4. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail – jeśli Użytkownik chce założyć Konto w Serwisie.
 5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest bez zakładania Konta i podawania jakichkolwiek danych, ale Administrator zastrzega sobie prawo do rejestrowania i zapisywania numeru IP Użytkownika.
§ 3
Usługi świadczone na rzecz Użytkownika
 1. Serwis dostępny jest dla każdego, kto wywoła adres internetowy https://francuski.ang.pl
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator nieodpłatnie świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi:
  1. zapewnia dostęp do treści znajdujących się w Serwisie i możliwość swobodnego przeglądania zawartości Serwisu,
  2. zapewnia dostęp do Ćwiczeń i możliwość ich wykonywania.
 3. Użytkownik związany jest postanowieniami Regulaminu od chwili przejścia do jakiejkolwiek strony Serwisu. W razie braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest bezzwłocznie opuścić stronę Serwisu, na której się znajduje.
 4. Użytkownik, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo stosowną zgodę przedstawiciela ustawowego, może założyć Konto w Serwisie i w ten sposób stać się Użytkownikiem Zarejestrowanym. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pozostałych funkcji Serwisu.
§ 4
Założenie Konta
 1. Założyć Konto może wyłącznie Użytkownik, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo posiada stosowną zgodę przedstawiciela ustawowego.
 2. W celu założenia Konta, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://francuski.ang.pl/register
 3. W formularzu rejestracyjnym, Użytkownik musi podać następujące dane:
  1. nazwa Użytkownika,
  2. adres e-mail,
  3. hasło.
 4. Podanie danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta w Serwisie.
 5. W formularzu rejestracyjnym zabronione jest podawanie danych o charakterze bezprawnym. Podany adres e-mail musi być adresem aktywnym – w przeciwnym razie, założenie Konta nie będzie możliwe.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik musi przepisać kod autoryzacyjny z obrazka i kliknąć w przycisk „Załóż konto”.
 7. Po kliknięciu w przycisk „Załóż konto”, Konto zostanie utworzone.
 8. Korzystanie z Konta wymaga jego aktywacji. W tym celu, Użytkownik powinien kliknąć w link aktywacyjny wysłany na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Wiadomość z linkiem aktywacyjnym powinna dotrzeć do Użytkownika w ciągu 15 minut od kliknięcia w przycisk „Załóż konto”. Jeśli Użytkownik nie otrzyma wiadomości w tym czasie, powinien sprawdzić foldery SPAM, Oferty lub Społeczności, a w razie nieodnalezienia wiadomości – skontaktować się z Administratorem.
 9. Z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny, Konto Użytkownika zostaje aktywowane, a Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym.
§ 5
Usługi świadczone na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego
 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego te same usługi, co w przypadku Użytkownika oraz dodatkowo:
  1. zapewnia Użytkownikowi dostęp do Konta,
  2. zapewnia Użytkownikowi możliwość edycji danych profilu, który widoczny jest dla wszystkich pozostałych Użytkowników Serwisu,
  3. zapewnia Użytkownikowi możliwość dodawania wpisów na Forum,
  4. przechowuje historię wykonywanych przez Użytkownika Ćwiczeń i zapewnia Użytkownikowi wgląd do tej historii,
  5. zapewnia Użytkownikowi możliwość dodawania komentarzy do treści znajdujących się w Serwisie.
§ 6
Konto i profil Użytkownika Zarejestrowanego
 1. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Konta, logując się na stronie https://francuski.ang.pl/login z wykorzystaniem danych podanych w formularzu rejestracyjnym, tj. adresu e-mail oraz hasła.
 2. Z poziomu Konta Użytkownik Zarejestrowany może edytować dane profilu, który widoczny jest dla wszystkich pozostałych Użytkowników Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może podać następujące dane:
  1. imię,
  2. płeć,
  3. rok urodzenia,
  4. miejsce zamieszkania,
  5. kilka słów o sobie.
 3. Użytkownik Zarejestrowany może również dodać w swoim profilu zdjęcie, które będzie wyświetlane w profilu.
 4. Dodając zdjęcie, Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że posiada uprawnienia do posługiwania się zdjęciem, zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich oraz udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie zdjęcia w Serwisie.
 5. Jeśli zdjęcie przedstawia wizerunek Użytkownika Zarejestrowanego, Użytkownik Zarejestrowany, dodając zdjęcie, udziela Administratorowi zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku w Serwisie.
 6. Zakazane jest dodawanie w profilu treści o charakterze bezprawnym.
 7. Dodając jakiekolwiek treści w profilu, Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że jest świadomy, iż będą one dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
§ 7
Forum
 1. Forum dostępne jest pod adresem https://francuski.ang.pl/forum i można do niego dotrzeć, przechodząc do zakładki „Forum” w górnym menu Serwisu.
 2. Użytkownik może przeglądać zawartość Forum
 3. Użytkownik Zarejestrowany może dodawać wpisy na Forum w istniejących już tematach oraz zakładać nowe tematy.
 4. Dodawanie wpisów w istniejących tematach odbywa się poprzez przejście do wybranego tematu i kliknięcie przycisku „Dodaj wpis” lub skorzystanie z opcji „Szybka odpowiedź”.
 5. Założenie nowego tematu możliwe jest poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj temat” dostępny z poziomu górnej belki Forum.
 6. Korzystając z Forum, Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest przestrzegać regulaminu forum, który znajduje się pod adresem https://francuski.ang.pl/forum/regulamin
 7. Na Forum zakazane jest publikowanie treści o charakterze bezprawnym.
§ 8
Ćwiczenia
 1. Lista wszystkich dostępnych w Serwisie Ćwiczeń znajduje się pod adresem https://francuski.ang.pl/cwiczenia i można do niej dotrzeć, przechodząc do zakładki „Ćwiczenia” w górnym menu Serwisu.
 2. Użytkownik może wykonywać Ćwiczenia.
 3. Użytkownik Zarejestrowany może wykonywać Ćwiczenia, a wynik wszystkich wykonanych Ćwiczeń zapisywany jest w Koncie Użytkownika Zarejestrowanego.
 4. Wykonanie Ćwiczenia polega na wypełnieniu formularza stanowiącego zawartość Ćwiczenia.
 5. Po wykonaniu Ćwiczenia, Użytkownikowi zostanie wyświetlony wynik Ćwiczenia wraz ze wszystkimi prawidłowymi odpowiedziami. W przypadku Użytkownika Zarejestrowanego, wynik zostanie zapisany w Koncie.
§ 9
Komentarze
 1. Użytkownik Zarejestrowany może publikować komentarze do treści znajdujących się w Serwisie.
 2. Komentarz można dodać, wykorzystując sekcję „Skomentuj” dostępną pod daną treścią znajdującą się w Serwisie.
 3. Dodane komentarze widoczne są dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 4. Zakazane jest dodawanie komentarzy zawierających treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności komentarzy obraźliwych lub wulgarnych.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji oraz usuwania komentarzy zawierających treści o charakterze bezprawnym.
§ 10
Moderacja
 1. Administrator ma prawo modyfikować lub usuwać treści opublikowane przez Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie, jeśli są one obraźliwe, wulgarne, niestosowne, naruszają prawa innych osób lub mają charakter reklamowy.
§ 11
Usunięcie Konta
 1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć Konto w Serwisie, przekazując Administratorowi stosowne żądanie.
 2. Administrator zachowuje prawo do usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego, jeśli Użytkownik Zarejestrowany nie przestrzega postanowień Regulaminu.
 3. Z chwilą usunięcia Konta, profil Użytkownika Zarejestrowanego zostaje usunięty, ale wszystkie dodane przez niego wpisy na Forum i komentarze pod treściami znajdującymi się w Serwisie zostają zachowane, chyba że Administrator zadecyduje o ich usunięciu.
§ 12
Przerwy w funkcjonowaniu i zamknięcie Serwisu
 1. Administrator ma prawo w każdej chwili podjąć decyzję o przerwie w funkcjonowaniu Serwisu lub całkowitym zakończeniu funkcjonowania Serwisu.
 2. O planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu lub planowanym całkowitym zakończeniu funkcjonowania Serwisu, Użytkownicy zostaną powiadomieni w formie ogłoszenia na stronach Serwisu.
§ 13
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.ang.pl/polityka-prywatnosci

§ 14
Reklamacje
 1. Użytkownicy i Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać listownie na adres siedziby Administratora, tj. Al. Komisji Edukacji Narodowej 26/U2, 02-797 Warszawa lub w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. redakcja@ang.pl
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.
§ 15
Pozostałe postanowienia
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Nowa treść Regulaminu będzie obowiązywać Użytkownika po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
 3. O zmianie Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej przypisany do jego Konta.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 05.07.2017