pomoc w tłumaczeniu

Temat przeniesiony do archwium
leur rencontre annulle, les amis du littoral francais vous proposent de decouvrir ou de revoir la cote d'emeraude pendant le troisieme week-end du mois de mai. l'anne derniere nous avons visite la cote landaise. cette anne, pour plusieurs raisons, nous avons choisi la cote d'emeraude,et, en particulier, saint-malo. d'abord, comme vous le savez, nous devons rencontrer une delegation canadienne qui souhaite creer ine association des amis du litoral au canada. (ceci nous donnera aussi 'occasion de feter le malouin jacques cartier qui a decouvert le canada!) ensuite, saint-malo est a moins de quatre heures de voiture de paris ou se trouvent la plupart de nos adherents. enfin, la cote d'emeraude est particulierement interessante parce qu'elle presente de nombreux exemples de protection du littoral, sujet qui nous touche de pres: defense des bords de mer avec reconstitution, dans la region, de l'ancien environnement vegetal et marin; exploitation de toutes pour les ressources de la mer avec la peche, l'elevage des huitres, les cures de thalassotherapie ou encore la production d'electricite grace a la puissance des marees (industrie non polluante); developpement du commerce maritime: port de commerce, port de voyageurs et port de plaisance; developpment des ressources touristiques: hotels, restaurants, campings pour accueillir les visiteurs; ressource culturelles : le patrimoine de cette region est particulierement riche: vieilles villes, forts et chateaux, musees, architecture 1900 ... les buts de notre association sont d'encourager le tourisme et les activites locales dans le respect de l'environnement. nous pensons que nous trouverons sur la cote d'emeraude de nombreux exemples positifs qui devraient servir de modele a d'autres regions, mais aussi des exemples negatifs qui permettron de ne pas repeter, ailleurs, les memes erreurs. mis a part vos preoccupations de defenseurs du littoral, nous esperons que la region vous plaire egalement sur un plan plus personnel: saint-malo est une vill qui fait rever de voyagers et d'adventures. on peut y visiter des nombreux musees ou tout simplement se promener dans la vieille ville historique, sans oublier les joies de la gastronomie. nous joignons a cette lettre un bulletin d'inscription avec le programme des manifestation. nous vous demandos de bien vouloir le retourner a l'association des amis du littoral francais le 15 avril au plus tard. nos reunions annuelles sont avant tout des accasions de nous retrouver de nous retrouver pour le plasir et nous esperons que vous serez nombreux a participer a ce week-end au programme exceptionnel.
prosze o pomoc
Uwaga!!! Mój francuski jest marny, ten tekst potraktowałam jako ćwiczenie własne, pewnie roi się od błędów!
ich spotkanie odwołane, przyjaciele francuskiego wybrzeża proponują wam odkryć lub widzieć ponownie szmaragdowe wybrzeże podczas trzeciego weekendu miesiąca maja. W ubiegłym roku odwiedziliśmy wybrzeże Landes. Tego roku z kilku powodów wybraliśmy szmaragdowe wybrzeże, a szczególnie San -Malo. najpierw jak wiecie musimy spotkać delegację kanadyjską, która życzy sobie utworzyć stowarzyszenie przyjaciół wybrzeża w Kanadzie. (to daje nam również okazję świętowania Jakuba Cartier , który odkrył Kanadę!) Następnie San- Malo jest mniej niż cztery godziny jazdy samochodem od Paryża. gdzie znajduje się większość naszych zwolenników. W końcu szmaragdowe wybrzeże jest szczególnie interesujące dlatego , że prezentuje ono liczne przykłady ochrony linii brzegowej, temat , który blisko nas dotyka: ochrona wybrzeża z rekonstrukcją w regionie starego środowiska roślinnego i morskiego; eksploatacją wszystkich zasobów morza i rybołowstwo, hodowli ostryg, kuracje thalasoterapii lub produkcji elektryczności dzięki sile morskiej ( przemysł bez zanieczyszczeń) , rozwoju handlu morskiego, portu handlowego, portu pasażerskiego i przystani, rozwój możliwości turystycznych: hoteli, restauracji, kempingów dla zwiedzających, zasobów kulturalnych: dziedzictwo tego regionu, a szczególnie bogactwo : staryce miasta, forty i zamki, muzea, architektura 1900r. ... celem naszego stowarzyszenia jest promocja turystyki i lokalne działania w zakresie ochrony środowiska. Wierzymy, że znajdziemy na Szmaragdowym Wybrzeżu liczne pozytywne przykłady, które powinny służyć jako model dla innych regionów, ale także przykłady negatywne, ktore pozwolą nie powtórzyć gdzie indziej tych samych błędów. Wasze obawy obrońców wybrzeża odłóżcie na bok, mamy nadzieję, że region wam się podoba, również na płaszczyźnie bardziej osobistej: San-Malo jest miastem, które przywołuje marzenia o podróżach i przygodach. Można odwiedzić liczne muzea lub po prostu spacerować po starym, historycznym mieście, nie zapominając o radościach gastronomii. Dołączamy do tego listu formularz zgłoszeniowy z programem manifestacji. Prosimy uprzejmie zwrócić do stowarzyszenia przyjaciół wybrzeża francuskiego najpóźniej do 15 kwietnia. Nasze coroczne spotkania są okazją przyjemnych spotkań i mamy nadzieję , że będziecie licznie uczestniczyć w tym wekeendowym, wyjątkowym programie.

« 

Brak wkładu własnego

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia