Formy ściągnięte rodzajnika

Rodzajnik ściągnięty nazywany w języku francuskim l'article contracté to nic innego jak połączenie rodzajnika określonego: le, la, les (widać to głównie w przypadku rodzaju męskiego liczby pojedynczej i obu rodzajach liczby mnogiej) z przyimkami de lub à (są to przyimki występujące w różnych konstrukcjach językowych - szczegóły niżej).

z przyimkiem de rodzaj męski rodzaj żeński
liczba pojedyncza de + le = du de + la = de la
liczba mnoga de + les = des de + les = des
z przyimkiem à rodzaj męski rodzaj żeński
liczba pojedyncza playà + le = au playà + la = à la
liczba mnoga playà + les = aux playà + les = aux

Form ściągnietych rodzajnika używamy:

1) kiedy po czasownikach występuje przyimek de lub à (w języku francuskim niektóre czasowniki, rzeczowniki, wyrażenia mają przypisane te przyimki, dzięki nim różnią się znaczeniem, dlatego trzeba nauczyć się ich na pamięć)

playparler de + les vacances rozmawiać o + wakacje
playDe quoi tu parles? O czym mówisz?
playJe parle des vacances. Mówię o wakacjach.
playparler à + le directeur rozmawiać z + dyrektor
playÀ qui tu parles? Z kim rozmawiasz?
playJe parle au directeur. Rozmawiam z dyrektorem.

2) kiedy po rzeczownikach występuje przyimek de lub à (tak jak w przypadku czasowników są to już z góry ustalone konstrukcje, które po prostu musisz zapamiętać)

playIls sont les employés du restaurant « Coco ». Oni są pracownikami restauracji "Coco".
playNous sommes les membres de l'entreprise. Jesteśmy członkami firmy.
playJe suis professeur du français. Jestem nauczycielem francuskiego.
playTu fais partie de la famille. Jesteś częścią rodziny.
playCe garçon de l'aéroport est mon ami. Ten chłopak z lotniska jest moim przyjacielem

Mogę podpowiedzieć jedną rzecz, która zawsze mi trochę pomagała w zapamiętaniu jaki przyimek stoi za danym czasownikiem, a mianowicie:

- przyimek à jest zazwyczaj używany w kontekście: w, do, dla (chociaż używanie tego ostatniego w języku polskim nie jest zbyt poprawne) i gdy coś nas boli, np."

playJe vais au cinéma et à la gare. Idę do kina i na dworzec.
playNous sommes à la maison. Jesteśmy w domu.
playFélicitations aux étudiants! Gratulacje dla studentów!!!
playJ'ai mal à la tête. Boli mnie głowa.
playTu as mal au ventre? Boli cię brzuch?

- przyimek de jest zazwyczaj używany w kontekście: o (pamiętać o, mówić o), z (skądś), część czegoś (smak czegoś, pracownik czegoś, uczestnik czegoś ect.), o miejscu położenie (obok, na prawo od czegoś, naprzeciwko czegoś etc.)

playJe reviens du cinéma et de la gare. Wracam z kina i dworca.
playJe me souviens du goût des bonbons suisses. Przypominam sobie smak szwajcarskich cukierków.
playCe sont les élèves du lycée « Sarkozy ». To uczniowie liceum "Sarkozy'ego".
playLe cinéma est juste à côté de la poste. Kino jest tuż obok poczty.
playLe kiosque est au coin de la rue, à droite du cinéma. Kiosk jest na rogu ulicy, na prawo od kina.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Ciekawa uwaga o tym kiedy używać "de" a kiedy " à" :)