Wyrażenia przyczyny - język francuski

Okoliczniki przyczyny wyjaśniają, dlaczego doszło do jakiegoś wydarzenia.

playparce que ponieważ odpowiada na pytanie pourquoi? - dlaczego?
playLe concert a été annulé parce qu'il pleuvait. Koncert był anulowany, ponieważ padało.
playJe ne suis pas venue parce que j'étais trop fatiguée. Nie przyszłam, ponieważ byłam zmęczona.
playIl n'aime pas la mer parce qu'il a peur d'eau. Nie lubi morza, ponieważ boi się wody.
playNous restons à la maison parce que nous devons préparer le dîner. Zostajemy w domu, ponieważ musimy przygotować kolację.
playpuisque dlatego, że
skoro
jako że
używany do mówienia o przyczynie oczywistej

playIls doivent nous rembourser, puisque le concert a été annulé! Ponieważ koncert został anulowany, muszą nam zwrócić pieniądze.
playJe suis fatiguée puisque j'ai peint tout l'appartement. Jestem zmęczona, ponieważ pomalowałam całe mieszkanie.
playPaul s'en va puisque personne ne l'écoute. Paul idzie sobie, ponieważ nikt go nie słucha.
playPuisqu'il pleut, restons à la maison! Ponieważ pada, zostańmy w domu!
playcar albowiem ponieważ, ale używane częściej w języku formalnym
i częściej pisanym, a nie mówionym
playNous irons vite car nous avons peu de temps. Pójdziemy szybko, albowiem mamy mało czasu.
playLe concert a été annulé car il pleuvait. Koncert został anulowany, albowiem padało.
playTu dois me rendre ce livre demain car j'en ai vraiment besoin. Musisz mi oddać tę książkę, albowiem bardzo jej potrzebuję.
playJe l'accuse car il a commis un crime. Oskarżam go, albowiem popełnił przestępstwo.
playcomme ponieważ ZAWSZE stoi na początku zdania

playComme il pleuvait, le concert a été annulé. Ponieważ padało, koncert został anulowany.
playComme il y avait la grève des trains, nous avons pris le bus. Ponieważ był strajk pociągów, pojechaliśmy autobusem.
playComme le magasin était fermé, je n'ai rien acheté. Ponieważ sklep był zamknięty, nic nie kupiłem.
playComme mes parents arrivent demain, nous préparons le dîner. Ponieważ moi rodzice przyjeżdżają jutro, przygotowujemy kolację.
playà cause de + nom
(du, de la, de l', des)
z powodu czegoś powód jest negatywny lub neutralny

De zmienia się tu w zależności od rodzaju i liczby rzeczownika.

playJe dors mal à cause du bruit. Źle śpię z powodu hałasu.
playIl est malade à cause de la basse température. Jest chory z powodu niskiej temperatury.
playTout est arrivé à cause de lui. Wszystko się wydarzyło przez niego.
playNous sommes en retard à cause des manifestations. Jesteśmy spóźnieni z powodu manifestacji.
playgrâce à + nom
(au, à la, à l', aux)
dzięki czemuś powód jest pozytywny

À zmienia się w zależności od rodzaju i liczby rzeczownika.

playNous avons réussi grâce à votre aide. Udało się nam dzięki waszej pomocy.
playLes vacances étaient magnifiques grâce au beau temps. Wakacje były cudowne dzięki pięknej pogodzie.
playGrâce à ma mère, j'ai compris qu'il fallait cueillir le jour. Dzięki mojej mamie zrozumiałam, że trzeba chwytać dzień (carpe diem).
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

proszę rozwinąć tą zakładkę o : cependant /en effet/en consequence/certes/ c'est pourquoi /de toutes facon.
. Strona jest. super.

dodałabym jeszcze en raison de, a poza tym jest super

super