Wyrażenie konsekwencji - język francuski

Spójniki współrzędne wynikowe wprowadzają zdania, które informują nas, jakie są konsekwencje/ skutki danych wydarzeń.

playdonc a więc wprowadza logiczną konsekwecję
playElle n'a pas de permis, donc elle ne peut pas conduire. Ona nie ma prawa jazdy, a więc nie może prowadzić.
play"Je pense donc je suis." "Myślę, więc jestem."
playJ'étais en retard donc ils avaient commencé sans moi. Spóźniłam się, a więc zaczęli beze mnie.
playVous ne l'avez pas écouté donc il est sorti. Nie słuchaliście go, a więc wyszedł.

playalors a więc używany najczęściej w języku potocznym
playLe bus n'est pas venu, alors je suis venue à pied. Autobus nie przyjechał, a więc przyszłam na piechotę.
playTous les magasins sont fermés si tard, alors j'ai mangé au restaurant. Wszystkie sklepy są zamknięte o tak późnej porze, a więc zjadłam w restauracji.
playNous allons au cinéma ce soir, alors nous sortons plus tôt du travail. Dziś wieczorem idziemy do kina, a więc wychodzimy wcześniej z pracy.
playIls vont travailler en France, alors ils apprennent le français. Będą pracować we Francji, a więc uczą się francuskiego.
playpar conséquent w rezultacie najczęściej używane w języku formalnym
playIl y a des travaux, par conséquent la rue est barrée. Są roboty drogowe, w rezultacie ulica jest zamknięta.
playJe travaille douze heures par jour, par conséquent je suis crevée. Pracuję dwanaście godzin dziennie, w rezultacie jestem wykończona.
playIl avait été choisi le meilleur employé de l'année, par conséquent il a été promu et il va travailler en Suisse. Został wybrany na najlepszego pracownika roku, w rezultacie awansował i będzie pracował w Szwajcarii.
playLes chauffeurs sont en grève, par conséquent il y a d'énormes embouteillages. Kierowcy strajkują, w rezultacie są olbrzymie korki.

playsi bien que na tyle, że konsekwencja jest przewidywalna
playde sorte que tak, że/aby
playà tel point que do tego stopnia, że
playLa pollution augmente, à tel point que la planète est en danger. Zanieczyszenie się zwiększa, do tego stopnia, że planeta jest w niebezpieczeństwie.
playIl a fait ce travail de sorte que tout le monde est content. Wykonał swoją pracę tak, że wszyscy są zadowoleni.
playNous travaillions dur, si bien que nous partons en vacances dans deux jours. Pracowaliśmy na tyle ciężko, że za dwa dni wyjeżdżamy na wakacje.
playc'est la raison pour laquelle to powód, dla którego najczęściej używane w języku formalnym
playc'est pour ça que to dlatego

playJe cherche un travail, c'est la raison pour laquelle j'ai envoyé autant de cv. Szukam pracy, to powód dla którego wysłałam tyle cv.
playIl est malade, c'est la raison pour laquelle il n'est pas venu. Jest chory, to powód dla którego nie przyszedł.
playTu me manques, c'est pour ça que je t'écris. Tęsknię za tobą, to dlatego piszę do ciebie.
playElles adorent aider les gens, c'est pour ça qu'elles créent cette fondation. One uwielbiają pomagać ludziom, to dlatego otwierają tę fundację.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

genialnie wyjaśnienia